Algemene voorwaarden

1. Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld in-schrijfformulier aan: 040muziek, Zandgroeve 2, 5658 CE Eindhoven. U mag het ingevulde formulier ook Inscannen of fotograferen en sturen naar info@040muziek.nl. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de docent en in-fo@040muziek.nl

2. Leslocatie, dag en tijdstip vinden plaats in onderling overleg. Na plaatsing is een leerling ingeschreven. Inschrijfgeld is eenmalig € 7,50. Indien de leerling niet geplaatst kan worden, brengen wij geen kosten in rekening.

3. Het lesjaar bevat 36 lesweken en loopt zoveel mogelijk parallel met het schooljaar van het basisonderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven.

4. De lesovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd (tenzij anders aangegeven) maar kan maandelijks beëindigd worden. Wel moet dit minimaal 32 dagen voor beëindiging schriftelijk / per mail worden ingediend en door 040muziek zijn bevestigd.

5. Betalingen van de lesgelden worden in 10 maanden d.m.v. automatische incasso verre-kend. Dit gebeurt in de maanden, oktober t/m juli (Betaling d.m.v. factuur is mogelijk tegen € 1,- extra administratiekosten per maand). Een nieuwe leerling kan in overleg een opleiding starten en hoeft niet te wachten tot een volgend schooljaar.

6. 040muziek behoudt het recht op jaarlijkse indexering van de lesgelden.

7. De leermiddelen en instrumenten zijn voor rekening van de cursist. Ga niet over tot aan-schaf vóór dat overleg heeft plaatsgevonden met de docent.

8. Het is mogelijk om een proefles te volgen. Deze duurt 30 minuten en kost € 10,00 voor kinderen en € 12,10 vanaf 21 jaar (incl. BTW).

9. 040muziek verzorgt ook A, B, C en D examens en bijbehorende theorielessen. Deze val-len niet onder het lessenpakket. Voor het samenstellen van de commissie worden in het exa-menjaar eenmalig kosten gerekend. Deze vindt u in het betreffende inschrijfformulier.

10. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan de docent de betreffende leerling het recht om de les te ontvangen ontzeggen.

11. Afmelding van de les door cursist gebeurt d.m.v. een SMS aan de docent.

12. Gemiste lessen door de cursist worden niet ingehaald. Restitutie van deze lesgelden is niet mogelijk. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaron-der mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden.

13. Gemiste lessen door toedoen van de docent kunnen, in overleg, worden ingehaald of er wordt zo snel mogelijk voor een vervanger gezorgd.

14. 040muziek draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen, of tijdens het komen naar en gaan van de lessen.

15. Je e-mailadres gebruiken wij voor informatieve berichten. Wij zullen deze niet doorgeven aan derden.

 

Wij bieden Wekelijkse lessen voor kinderen en volwassenen!